Pasfoto afbeelding eyebrow Officiële pasfoto nodig? Afspraak maken

Algemene voorwaarden

 

Zoals ieder bedrijf, kunnen wij ook niet zonder een uitgebreide versie van de genoemde spelregels. Hieronder staan ze:

1. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fotolux en op alle met Fotolux aangegane overeenkomsten.
 • Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 • Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • Indien ook de Klant naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Fotolux is ingestemd.
 • De internetsite van Fotolux richt zich op de Nederlandse markt.
 • Onder “Klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fotolux in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • Fotolux behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • Door het gebruik van de internetsite van Fotolux en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • Fotolux is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. Fotolux is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de Klant geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen;
  • Fotolux heeft een op naam gestelde aanbieding gedaan en deze is door de Klant ondertekend;
  • de Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) zijn via elektronische weg aan Fotolux verzonden en door Fotolux ontvangen.
 • Een overeenkomst komt tot stand:
  • in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (1): op het moment dat het aanbod van de potentiële Klant door Fotolux uitdrukkelijk is aanvaard;
  • in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (2): op het moment dat Fotolux een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd;
  • in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (3): op het moment dat een bevestiging per email is verzonden naar het door Klant opgegeven email-adres.
 • De Klant en Fotolux komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Fotolux gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 • Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fotolux garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 • Fotolux heeft het recht een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, in dat geval zal het evt. betaalde, binnen 8 dagen na ontbindingsmelding worden teruggestort.

3. Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder en advertentie of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De geldigheidsduur van aanbiedingen op de internetsite kunnen variëren.
 • De Klant is de prijs verschuldigd die Fotolux in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Fotolux worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de Klant. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorg methode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt op de internetsite duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.
 • Fotolux kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

4. Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.
 • Fotolux kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite van Fotolux.
 • Van bepaalde betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de Klant, alsook autorisatie, is voldaan. Deze voorwaarden staan op de internetsite vermeld.
 • In het geval voor betaling wordt gekozen met behulp van een door een derde uitgegeven klantenkaart, credit card of, bij aankoop via de internetsite, met behulp van een elektronische betaalmethode, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing.
 • Fotolux is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank.

5. Levering en leveringstijd

 • Klant heeft bij bestelling de keuze tussen afhalen in een winkel naar keuze (aangegeven op de website) of bezorging in Nederland.
 • Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland plaats.
 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Fotolux ernaar om bestellingen die voor 16 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Fotolux kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven/gecommuniceerd wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Fotolux zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
 • Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 5.000,- Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.
 • De klant kan bij aankoop van een elektrisch huishoudelijk apparaat een gelijksoortig oud apparaat inleveren bij Fotolux.

6. Ruilen en herroepingsrecht

 • De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voor overeenkomsten met consument-Klanten die tot stand zijn gekomen via de internetsite of een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, gebruikte personal care artikelen, of andere gepersonifieerde producten.
 • Indien de consument-Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, de originele verpakking, de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade en voorzien van retournummer. (aanvragen viaTELNUMMER) en (kopie)factuur aan Fotolux retour stuurt, dan draagt Fotolux B.V. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Klant aan Fotolux betaalde.
 • De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Klant.
 • Fotolux kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7. Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met Fotolux is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 • Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant Fotolux binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan in kennis te stellen. Is de Klant een consument dan komen hem de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.
 • Fotolux beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Fotolux is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • In het geval de Klant via Fotolux een overeenkomst heeft gesloten voor een uitgebreide garantie (termijn of dekking), dan gelden ten aanzien van deze garantie primair de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard, onverlet de rechten die de Klant, indien consument, op grond van de wet mocht hebben.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Fotolux of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien het product volledig voldoet aan de door de fabrikant verstrekte productspecificaties;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • De Klant is gehouden Fotolux te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Fotolux mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.
 • Indien voor het achterhalen van een defect aan het product of onderdeel daarvan, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze te allen tijde voor rekening van de Klant. Fotolux streeft ernaar hiervan vooraf melding van te maken. Het achterwegen blijven van deze melding ontslaat de Klant niet van de verplichting tot het betalen van de onderzoekskosten.
 • Indien er kosten zijn verbonden aan het herstellen van het defect dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de gedane prijsopgave van de herstelkosten dan kan de Klant haar eigendom ongerepareerd retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten.
 • Fotolux vergoedt geen abonnementskosten of activatie kosten over de periode dat de Klant reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Fotolux geleverd toestel of simkaart.
 • Het is mogelijk dat Fotolux op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Fotolux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

 • In geval van overmacht is Fotolux niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

 • De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Fotolux, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 • Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotolux, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

 • Fotolux zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Fotolux neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Diversen

 • Fotolux is gevestigd te Gamersestraat 18, 5301 AS te Zaltbommel en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 89116291 Het BTW-identificatienummer is 8589.90.192.B.01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Fotolux  Het e-mail adres is: info@fotolux.nl
 • Fotolux streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voor alle afhaalleveringen zijn de voorwaarden welke specifiek betrekking hebben op koop op afstand uitgesloten.
 • Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Fotolux of overeenkomsten gesloten met Fotolux worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.